Učební dokumenty

Název vzdělávacího programu V ročníku
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Škola pro život, škola pro všechny" 1. - 9. ročník

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (ŠVP)

Školní vzdělávací program škola vytvořila na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jde o program, jehož cílem je v rámci kurikulární reformy českého školství dávat větší důraz na získávání kompetencí (způsobilostí pro život). Učivo se stává prostředkem k získání životních kompetencí a ne cílem vzdělávání. V praxi to znamená, že škola si stanoví svůj individuální postup, jak připravit své žáky do života. Kromě předání vědomostí je úkolem školy vypěstovat v žácích soubor dovedností (tzv. „klíčových kompetencí"), které mu pomohou obstát v moderním, rychle se měnícím světě.

Podle našeho Školního vzdělávacího programu s názvem „Škola pro život, škola pro všechny" se vyučuje od šk. roku 2007/08 (nyní již ve všech ročnících). Žáci si podle svého zájmu a schopností volí předměty a vznikají tak skupiny určitého zaměření. Rodiče mají větší možnost ovlivnit výběr předmětů a tím i zaměření školy.

Škola je zaměřena na:

 • výuku cizích jazyků již od 1. ročníku
 • práci s výpočetní a komunikační technikou
 • sportovní výchovu
 • nabídku volitelných a nepovinných předmětů
 • inkluzivní vzdělávání, tzn. vytváření podmínek pro talentované žáky i žáky s různým druhem postižení

 

 • chceme učit žáky takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických poznatků a více se zaměřit na činnostní učení se zaměřením na praxi;
 • zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti a vzájemnému respektu;
 • pro budoucí život v EU bude nezbytně nutné posílit výuku cizích jazyků
 • vést žáky k využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní techniky do všech předmětů, podporovat výuku na počítačích a jejich využívání;
 • preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu;
 • vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu;
 • chceme stejnou péči věnovat všem žákům;
 • chceme klást důraz na všeobecné a rovné vzdělání pro všechny, neboť pro úspěšný rozvoj dítěte má velký význam život v populačně přirozené skupině (ve skupině jsou zastoupeni žáci s různými vlohami, nadáním a vlastnostmi);
 • nechceme preferovat jen intelektuální nadání, ale chceme stejně podporovat žáky i s jiným druhem nadání, jako je hudební, pohybové, manuální, estetické apod.;
 • provádět rozumnou integraci dětí zaostávajících, či jinak postižených přímo ve třídách základní školy s ostatními dětmi; 
 • chceme se zaměřovat i na žáky nadané, chceme jim vytvořit  podmínky pro jejich rozvoj a tím omezit jejich přechod na jiné školy. Z metod práce chceme u těchto žáků preferovat samostatnou práci, skupinovou práci, projektové vyučování apod. Rovněž se chceme zúčastňovat různých soutěží školního i okresního charakteru, kde rovněž mají možnost se žáci prezentovat a zejména při přípravě k těmto soutěžím dochází k rozvoji jejich nadání. Chceme dále rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za nedostatky.

Školní vzdělávací program má tuto strukturu:

 • Identifikační údaje
 • Charakteristika školy
 • Charakteristika školního vzdělávacího programu
 • Učební plán
 • Učební osnovy
 • Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Přidáno 5. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
POČASÍ