Výuka

Základní škola byla zřízena jako příspěvková organizace s platností od 1. ledna 1993. Zřizovatelem školy je Město Hrotovice.

Základním posláním školy je výchova a vzdělání žáků plnících povinnou školní docházku.

Vzdělávat se k nám chodí 242 žáků z Hrotovic, Dalešic, Slavětic, Račic, Krhova, Rouchovan, Udeřic, Bačic, Hartvíkovic, Šebkovic, Odunce a Valče. O jejich vzdělávání se stará 17 učitelů včetně ředitele školy.

Výuka probíhá podle ŠVP již ve všech ročnících základní školy. Vytvořili jsme si takový vzdělávací program, který je přizpůsoben podmínkám školy, jejímu zaměření, prioritám a potřebám. Při tvorbě se zohledňovaly třeba i možnosti využívání informačních technologií a výpočetní techniky, možnost nabídnout výuku cizích jazyků, sportovně orientovaných předmětů, ale třeba i materiální vybavení školy. Klademe důraz na schopnost žáků orientovat se v problému, řešit problémové situace na základě předcházejících a již získaných zkušeností, na skupinové řešení dané úlohy, na spolupráci, toleranci a respektování se navzájem, na osobu jedince ve vztahu ke kolektivu, na komunikativní dovednosti atd. Vzdělávání nebude orientováno na tradiční nástroje jako je paměť, memorování, dosazování hotových vzorců, ale bude zdůrazňovat dovednosti u žáků, jeho schopnosti, rozvoj osobnosti a nadání, kreativitu, fantazii. Cílem není jen dohodnout se „kdy, kde, jak a co budeme učit", ale chceme vytvořit pracovní prostředí, které bude stimulovat, chránit a podporovat žáky, zajistí, aby se dítě optimálně vyvíjelo, mohlo vyniknout v těch oblastech, které nejlépe zvládá. A to vše samozřejmě při dodržování pevně a jasně stanovených pravidel pro veškeré činnosti.

Na základě připomínek kantorů budeme ŠVP postupně zdokonalovat a doplňovat a v učebních plánech budeme provádět drobné korektury. Budeme se snažit zařazovat vzdělávací obsah do ročníků podle potřeb žáků a více jej propojovat s každodenním životem.

Učitelé uplatňují individuální přístup ke každému žákovi, zvláštní pozornost je věnována práci se žáky s dyslexií, dysgrafií, dysortografií a dyskalkulií. Žáci se specifickými poruchami učení jsou integrováni v běžných třídách. Pozornost je rovněž věnována prevenci sociálně-patologických jevů.

Výuka cizích jazyků probíhá již od 1. ročníku a to v anglickém jazyce. Od 7. ročníku se vyučuje též německý jazyk jako druhý cizí jazyk.

4. 9. 2008 byla otevřena nová multimediální učebna, která má kapacitu 20 míst a slouží převážně k výuce jazyků.

Škola má 2 počítačové učebny s přístupem na internet. V září 2011 nám byl schválen projekt "Modernizace ICT na ZŠ Hrotovice" a v první části realizace tohoto projektu jsme v únoru 2012 z peněz EU modernizovali první učebnu počítačů. Cílovou skupinou projektu jsou žáci základní školy, kteří takto budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky prostřednictvím digitální technologie. V této učebně je též zabudován dataprojektor. V roce 2013 se realizovala druhá část projektu a modernizovala se druhá učebna počítačů, též s možností využití dataprojektoru.

Přidáno 4. 8. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
POČASÍ