Granty

ŠABLONY III

Projekt (název, registrační číslo):      ŠABLONY III.            CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019026
VÝŠE PODPORY – 494 562,00 Kč
„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 2. 2021

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 1. 2023

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT , extrakurikulární   a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám (pokud jsou pod RED_IZO školy zřízeny, dílčí činnosti může vykonávat i ve školní družině, nebo školním klubu), které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vede k rozvoji kompetencí (znalostí, dovedností, postojů) žáků spadající do témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení a/nebo kariérového poradenství.

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR:

Všeobecné informace

Název příspěvkové organizace

Základní škola Hrotovice

Název projektu

ŠABLONY III.

Program, kam má být projekt předložen

OP VK - 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Předpokládaný termín podání projektu

listopad 2020

Charakteristika projektu

Cíl projektu

Výzva pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o speciálního pedagoga. Zařazení žáků ZŠ se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (doučování, projektové dny).

Popis projektu (stručný popis projektu a jeho aktivit)

Aktivity pro základní školy

Personální podpora ZŠ

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ

Tyto hlavní podporované aktivity bude škola realizovat formou  šablon klíčových aktivit:

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Výstupy (konkrétní, pokud možno kvantifikované výstupy či výsledky projektu)

Celkový výstup projektu:

Dokladování výstupů ve zprávě o realizaci projektu a pro kontrolu na místě dle příručky OPVVV 2014-2020

Projektový tým

Projektový manažer

František Kašpárek

Role příspěvkové organizace (žadatel nebo partner)

žadatel

Typ projektu (investiční, neinvestiční)

neinvestiční

Trvání projektu

Plánovaný začátek projektu

1.2.2021

Plánované ukončení projektu

31.1.2023

Finanční rámec

Celkové náklady projektu

494 562,00 Kč

100 %

Celkové náklady uvedené u příspěvkové organizace

494 562,00 Kč

 

100 %

Vlastní zdroje příspěvkové organizace

0 Kč

0

Státní či jiné národní zdroje (stát, kraj, obec, ...) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace (financování ze státního rozpočtu, z kapitoly MŠMT)

74 184,31 Kč

 

15%

Podpora z fondů EU (ESF) – vztaženo k nákladům u příspěvkové organizace

420 377,69 Kč

 

85%

Předpokládané nároky na rozpočet kraje (komentář, ve kterém žadatel popíše očekávané nároky na rozpočet kraje včetně termínů, např. předfinancování nebo spolufinancování projektu),

případně cizí zdroje (úvěr).

Příjemcům, jejichž projekt bude schválen, bude poskytnuta ex-ante platba ve výši 100 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu do 30 kalendářních dnů od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Na závěr projektu není stanoveno tzv. „zádržné“.

Nepředpokládáme žádné nároky na rozpočet kraje.

Je poskytována jedna zálohová platba a její výše je stanovena na 100 % celkových způsobilých výdajů projektu. Zálohová platba je příjemci odeslána zpravidla do 30 pracovních dnů od vydání právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, nejdříve však 60 dnů před plánovaným zahájením fyzické realizace projektu.

Udržitelnost projektu (ANO/NE; pokud ano, uvést délku udržitelnosti projektu)

NE

Tento dokument

Datum zpracování

1.10.2020

Zpracovatel

František Kašpárek

 

******************************************************************************************************************************

ŠABLONY II

Název projektu: 

Personální podpora II ZŠ Hrotovice 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010781

Výše podpory – 865 026,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

 

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 2. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 1. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí

směřování.

Vybrané aktivity:

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.

Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního speciálního pedagoga (dále jen "speciální pedagog") základním školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .

******************************************************************************************************************************

ŠABLONY I

ZŠ v srpnu 2016 podala žádost o podporu z výzvy OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ, která byla dne 4. 10. 2016 schválena pro financování.

Název projektu - PERSONÁLNÍ PODPORA ZŠ HROTOVICE CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001939

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školního speciálního pedagoga) a podpořením žáků prostřednictvím možnosti doučování učiteli základní školy.

Výše podpory  -  730 035 Kč

Realizace projektu – od 1. 2. 2017 

Přidáno 11. 10. 2016, autor: Štěpán Florián

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

loader Načítám...
POČASÍ